Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2007.gada 6. decembrī
ar Nr. 40008121637

MŪZIKAS BALTĀ PILS
statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir MŪZIKAS BALTĀ PILS (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
     2.1.1. veicināt Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolas un Baldones mūzikas pamatskolas (abas turpmāk tekstā - skola) izglītības programmu pilnveidošanu, atbalstīt mācību līdzekļu autorus;
     2.1.2. veicināt skolas pedagogu kvalifikācijas un izglītības
               līmeņa celšanu;
   2.1.3. sekmēt mācību procesa modernizāciju;
   2.1.4. finansiāli atbalstīt skolas un ārpusskolas izglītojošo mācību darbu un pasākumus,
             izkopt un attīstīt skolas tradīcijas;
   2.1.5. veicināt audzēkņu jaunrades projektus, to piedalīšanos konkursos un
            festivālos;
   2.1.6. rūpēties par skolēnu veselību un tiesību aizsardzību;
   2.1.7. piedalīties skolas ēkas kā vietējās nozīmes kultūras pieminekļa, tās
            interjera un teritorijas profesionāli kvalitatīvā labiekārtošanā un uzturēšanā;
   2.1.8. veicināt skolas partnerattiecības;
   2.1.9. papildināt un atjaunot skolas bibliotēkas fondu.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Uzņemšanas atteikuma gadījumā, valdei motivēts atteikšanas lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Apstiprinošu atbildi valde pieteicējam paziņo mutiski vai elektroniski.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
     4.5.1. tas izdara tīšu noziegumu, likumos noteiktajā kārtībā ir ierobežota tā
              tiesībspēja un/vai rīcībspēja;
4.5.2. tas pārkāpj normatīvos aktus, kas regulē sabiedrisko organizāciju darbību;
4.5.3. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.4. biedrs  nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.5.5. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.6. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
     5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
     5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem
              Biedrības dokumentiem;
     5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
              par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
     5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
     5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
     5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu
             realizēšanu;
     5.2.4. apmeklēt ikgadējās biedru sapulces, kā arī ārkārtas biedru sapulces.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var izveidot Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
 
7.3. Biedru sapulce tiek sasaukta vismaz divas reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes vai revidenta iniciatīvas, vai ja to rakstveidā vai elektroniski pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Tikai biedru sapulces kompetencē ietilpst:
     7.8.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
     7.8.2. revidenta ievēlēšana un atsaukšana;
     7.8.3. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
     7.8.4. lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
             reorganizāciju;
     7.8.5. izskatīt un apstiprināt Biedrības līdzekļu izlietojuma plānu;
     7.8.6. citi jautājumi, kas, saskaņā ar likumu vai Biedrības statūtiem, nodoti
              Biedrības sapulces kompetencē.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1.Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 locekļiem.

8.2.Valdes locekļus ievēl biedru sapulce uz 3 gadiem, ar tiesībām tos ievēlēt atkārtoti.

8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.4. Valdes locekli var atsaukt ar biedru sapulces lēmumu. Atsaucot valdes locekli, biedru sapulcei ir jāievēl jaunu valdes locekli.

8.5. Valdes loceklis var atteikties no pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās
jebkurā laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdei.

8.6. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse valdes locekļu.

8.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.8.Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.

8.9. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi, biedrību pārstāvēt var tikai kopā.

8.10. Valde pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies viņa pienākumu izpildes gaitā, ja viņš to var dokumentāli pierādīt.

9.nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:
     9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
     9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
     9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
     9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
              uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu, par kuras apmēru un maksāšanas biežumu vienojas kārtējā biedru sapulcē.

 

Valdes priekšsēdētājs Ivo Odītis

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Baldonē, 2007.gada 6.novembrī
Grozījumi veikti  dibinātāju sapulcē Baldonē, 2007.gada 28.novembrī
Grozījumi veikti biedru sapulcē Baldonē, 2012. gada 11. septembrī

Kalendārs
<< Augusts 2022 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031Piesakies JAUNUMIEM
savā e-pastā!


 


REKVIZĪTI līdzfinansējuma maksājumiem un mācību maksai sagatavošanas klasei

Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolāDaugavas iela 23, Baldone, LV-2125, Latvija

© Baldones sākumskola, Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD