Iekšājais normatīvais akts Nr.7

Apstiprināja
Baldones Mūzikas pamatskolas
direktore D.E.Sloka
13.09.2012.

VECĀKU PADOMES REGLAMENTS

Izdots saskaņā ar
Baldones Mūzikas pamatskolas nolikumu

Baldones Mūzikas pamatskolas Vecāku padome (tālāk tekstā – Padome) ir skolēnu vecāku izveidota institūcija.

1. Padomes mērķi un uzdevumi:

1.1. Padomes darbības mērķi ir:
1.1.1. sekmēt skolas administrācijas, pedagogu, skolēnu, skolēnu vecāku un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu;
1.1.2. veidot atgriezenisko saikni informācijas apritē starp skolas administrāciju, skolotājiem un skolēnu vecākiem;
1.1.3. veicināt vecāku ieinteresētību izglītības procesa pilnveidošanā.
1.2. Padomes galvenie uzdevumi:
1.2.1. apzināt un apkopot skolēnu, skolēnu vecāku, pedagogu un skolas administrācijas viedokļus par skolā aktuāliem jautājumiem;
1.2.2. apzināt faktorus, kas ietekmē izglītošanās procesa kvalitāti;
1.2.3. sniegt ierosinājumus izglītošanās procesa attīstības veicināšanai;
1.2.4. iesaistīt vecākus skolas materiālās un metodiskās bāzes nostiprināšanā un pilnveidošanā.

2. Padomes tiesības un pienākumi:

2.1. Padomes tiesības ir:
2.1.1. pārstāvēt skolēnu vecākus sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
2.1.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
2.1.3. sniegt priekšlikumus biedrībai „Mūzikas Baltā pils” par skolai ziedoto finanšu līdzekļu izlietojumu;
2.1.4. veicināt finansiālos un materiālos ziedojumus skolas un skolnieku vajadzībām;
2.1.5. sniegt ierosinājumus par skolas mācību procesa un sadzīves apstākļu nepieciešamajiem uzlabojumiem.
2.2. Padomes pienākumi ir:
2.2.1. aktualizēt problēmas, kas ietekmē izglītošanās procesa kvalitāti;
2.2.2. sniegt vecāku ierosinājumus esošo problēmu risināšanā;
2.2.3. informēt skolēnus, vecākus, pedagogus un skolas administrāciju par Padomē pieņemtajiem lēmumiem;
2.2.4. sniegt pārskatu par savu darbību skolas vecāku ikgadējai pilnsapulcei.

3. Padomes sastāvs, vēlēšanas un darbība

3.1. Padome darbojas saskaņā ar Padomes reglamentu;
3.2. Padomes reglamentu un tā grozījumus apstiprina skolas direktors;
3.3. Padomi veido katras klases viens vecāku pārstāvis.
3.4. Padomē ievēlētais vecāks beidz savu darbību Padomē tad, ja beidzis mācīties skolā viņa bērns vai viņš ir izteicis vēlēšanos izstāties no Padomes.
3.5. Padomes priekšsēdētāju ievēl uz gadu no Padomes locekļu vidus.
3.6. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.  Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
3.7. Padome tiek sasaukta reizi divos mēnešos vai biežāk, ja tas ir nepieciešams.
3.8. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolētāju Padome ievēl uz vienu gadu, reizē ar Padomes priekšsēdētāju.
3.9. Padome ir tiesīga savās sēdēs pieaicināt citus pārstāvjus (skolnieku, pedagogu, pašvaldības, u.c.).
3.10. Vismaz divas reizes gadā Padomes sēdēs piedalās skolas direktors un divi pedagogu pārstāvji.
3.11. Padomi reorganizē pēc Padomes locekļu pieprasījuma.
3.12. Lai Padome sāktu darbu sēdē, nepieciešama vismaz puse no Padomes locekļiem.
3.13. Katram Padomes loceklim ir tiesības ierosināt sēdē apspriežamos jautājumus, kā arī sniegt priekšlikumus Padomes darbībai.
3.14. Padomes darbu vada un koordinē Padomes priekšsēdētājs.
3.15. Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt ārkārtas sēdi neatliekamu jautājumu risināšanā.
3.16. Padomei ir tiesības atsaukt un pārvēlēt Padomes priekšsēdētāju, ja to pieprasa vismaz puse no Padomes locekļiem.

Vecāku padomes priekšsēdētāja K.G.Ozola

Kalendārs
<< Oktobris 2022 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31Piesakies JAUNUMIEM
savā e-pastā!


 Daugavas iela 23, Baldone, LV-2125, Latvija

© Baldones sākumskola, Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD